ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató a www.luxoraudio.hu weboldal látogatói, vásárlói és regisztrált felhasználói részére

 1. BEVEZETŐ

A www.luxoraudio.hu - a továbbiakban Weblap - üzemeltetője a Dual Pixel Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait! Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az Adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név: Pap László e.v.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.
Weboldal megnevezése, címe: www.luxoraudio.hu​

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név: Pap László e.v.
Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.

Weboldal:  www.luxoraudio.hu​
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 30 9946437

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele. 

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 1. FELHASZNÁLÓK KÖRE

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weblap szolgáltatásait igénybe vevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

 1. AZ ADATKEZELÉS  IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 1. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 1. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás

Regiszráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. MEGRENDELÉS LEADÁSA

Az adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül leadott megrendelések nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, a megrendelésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.​ Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Email

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt termék adatai

A termék azonosítása.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

Az adatkezelés célja: elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre: a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése: kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Email

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám/adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az igénybe vett adatfeldolgozó: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Email

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet

IP cím

Technikai információs művelet

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 1. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A személyes adatok feldolgozására jogosult személy a 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottjai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Név/cégnév: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefon: +3614501222

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA  

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli és szállítási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +3617678282
Az adatfeldolgozó e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

További adatvédelmi kérdésekben az adatfeldolgozó oldalán megtekinthető adatvédelmi szabályzat a mérvadó.

 1. SÜTIK (COOKIE-K)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 1. GOOGLE ANALYTICS

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

Google Analytics alkalmazása esetén:
​A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

ADATVÉDELEM RÉSZLETESEN

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog
​Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.​

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
URL https://naih.hu 
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2018.05.24. Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

Impresszum

IMPRESSZUM

 

Luxor Audio

Több évtizedes tapasztalat alapján hangtechnikai, akusztikai mérés és tervezés szolgáltatásokkal, elektronikus termékekkel állunk az érdeklődők rendelkezésére. A Luxor Audio® márkanév alatt audio és videó kábelek, csatlakozók, tápegységek, hangsugárzók termékcsaládját kínáljuk és forgalmazzuk.

Főbb termékköreink:

Kábelek

Elektromos csatlakozók

Akusztikai mérés, tanácsadás, tervezés

Hangtechnikai rendszertervezés, telepítés, bemérés

Elektromos készülékek

Hangsugárzók

 

Impresszum

Pap László e.v.

Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 81.

Ügyvezető: Pap László

Bejegyezte: FŐVÁROSI CÉGBÍRÓSÁG, Bp.

Nyilvántartási szám: 59313225

Adószám: 90162387-1-41

Felelősségvállalás:

Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalain történő elírási hibákért, a gyártóktól kapott információk helyességéért. Fenntartja magának a jogot a szolgáltatás és a weboldal tartalmának törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Pap László e.v., mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett Luxor Audio webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a feltételek minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pap László e.v.

A szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilvántartási száma: 59313225

Adószáma: 90162387-1-41

Képviselő neve: Pap László

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság

Telefonszáma: +36309946437

A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató adatai: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat​ értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.  

1.2. A webshop felületén látható fotók, szöveges leírások, grafikai elemek, illetve a Luxor Audio márkanév szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos Pap László e.v. írásos engedélyével lehetséges.

2. Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztató megtalálható a www.luxoraudio.hu honlapon. A weblapon végrehajtott regisztráció és megrendelés során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, azokat - a megrendelt termékek szállításában közreműködő alvállalkozók kivételével - harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja tovább. Amennyiben Vásárló úgy rendelkezik, regisztrációját és adatait Szolgáltató törli a webshop és a honlap rendszeréből. Vásárló a regisztráció során elfogadja, hogy Szolgáltató aktuális akcióiról, híreiről számára tájékoztató anyagot, hírlevelet küldhet.

A webáruház böngészése során technikai információk (IP cím, látogatás időtartama, stb.) kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. Ezen adatokat Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vásárló nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a kiszolgáló adatszerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A webshopban forgalmazott termékek: elektronikus alkatrészek, kábelek, csatlakozók. A termékek kizárólag online vásárolhatók meg. A webshopban található termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó összegek, melyek alanyi adómentességgel kerültek megállapításra és nem tartalmazzák a szállítás díját. Szolgáltató a termékek szállításakor csomagolási díjat nem számít fel.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, a termékekről tájékoztató fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A megvásárolható termékek, szolgáltatások között kategóriák szerint lehet böngészni. A termékek oldalán rövid leírás, vételár, egyéb tulajdonságok szerepelnek a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szükség, úgy a TEGYE FEL KÉRDÉSÉT gomb megnyomásával lehet Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot.

3.3. Amennyiben egyes termékeknél akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körű tájékoztatást ad az akció időtartamáról.

4. Regisztráció

Az oldalra és a webshopba regisztrációt a REGISZTRÁLÁS gomb megnyomásával lehet indítani. Korábban regisztrált vásárló a BEJELENTKEZÉS gombbal és korábban megadott jelszavával tud belépni. Ha Vásárló elfelejtette jelszavát, az ELFELEJTETT JELSZÓ gombbal kérhet emlékeztetőt a regisztrációnál megadott emailcímére. Belépés után Vásárló szerkesztheti saját adatait, illetve megtekintheti esetleges korábban leadott megrendelései leírását, azok státuszát, vagy a KILÉPÉS gomb megnyomásával elhagyhatja a webshopot.

A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs és az Általános Szerződési, Szolgáltatási és Felhasználási rendelkezések elfogadása. A sikeres regisztrációt Szolgáltató e-mailben visszaigazolja. A regisztráció vásárlási kötelezettségekkel nem jár.

5. Rendelés menete

5.1. Rendelést leadni a www.luxoraudio.hu weboldalon elhelyezett áruház felületén lehet. Rendelés leadásához nem szükséges az oldalra regisztrálni, de meg kell adni a vásárló elérhetőségeit, szállítási címét. A rendelés a kiválasztott termék leírása alatt található KOSÁRBA TESZ gombbal indítható, ezzel a termék a választott mennyiségben a bevásárló kosárba kerül. További termékek kiválasztása és kosárba helyezése esetén a kosárban összesítő listára kerülnek. A kosár tartalma ellenőrizhető, szerkeszthető, a termékek mennyisége módosítható a KOSÁR TARTALMÁNAK MEGJELENÍTÉSE menüpont alatt. A rendelés végleges leadása a bevásárló kosárból indítható a kosár tartalmának ellenőrzése, a szükséges elérhetőségi adatok és szállítási cím megadása, a fizetési és szállítási mód kiválasztása után az INDULÁS A PÉNZTÁRHOZ gomb megnyomásával történhet.

6. Fizetési módok:

6.1. Készpénzes fizetés a termék személyes átvételekor.

6.2. Banki utalás. Az utaláshoz szükséges adatok a rendelés leadását követően kiküldött visszaigazolásban találhatóak. A megrendelés teljesítését Szolgáltató a megrendelt termékek ára és a szállítási díj beérkezése után kezdi meg.

6.3. PayPal - Felhasználó saját PayPal fiókjának segítségével.

6.4. Bankártya - Felhasználó saját bankkártyájának segítségével.

6.5. Utánvétel - A megrendelt termékek árát és a szállítási, utánvételi díjat a csomagot kiszállító futárnak, vagy a FoxPost automatánál kell megfizetni készpénzben, vagy bankkártyával.

7. Szállítási módok

7.1. Személyes átvételre előzetesen egyeztetett időpontban Szolgáltató telephelyén van lehetőség: 2151 Fót, Berda József u. 7/b.  A személyes átvételről egyeztetni Szolgáltató elérhetőségein (e-mail, telefon) lehet. Szállítási díj személyes átvétel esetén nem kerül felszámításra.

7.2. Postai szállítás

A webshopban megrendelt termékeket a MPL Futár csomagküldő szolgálat szállítja házhoz. A szállítási 2 kg csomagtömegig 1.800,- Ft, 2 kg felett 2.400,- Ft csomagonként. A termékek fizetése postai szállítás esetén utánvéttel, vagy banki előre utalással történhet. Ezek díja a rendelés leadásakor hozzáadódik a rendelési értékhez. A teljes árat (termék ára + szállítási és utánvételi díj) az áru átvételekor a futárnak, vagy a szállítás előtti banki utalással lehet megfizetni. 100.000.- Ft egyedi rendelési érték felett a szállítási és utánvételi költségeket mennyiségi kedvezményként a Szolgáltató magára vállalja, ezeket megfizetését a vásárlónak elengedi.

7.3. Foxpost automatába szállítás

Az országban mintegy félezer átvételi pont közül kiválasztott automatába szállítjuk a csomagot, ott 5 napon belül Vásárló - az automata nyitvatartási idejében - bármikor átveheti.

Javasoljuk, kézbesítéskor Vásárló a kézbesítő előtt a csomagot vizsgálja meg és az esetleges sérülésről, hiányról kérje jegyzőkönyv felvételét és/vagy ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli szállítási reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A csomagok postai kézbesítése munkanapokon 08 és 18 óra között történik. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a futárt a fenti idősávban fogadni, illetve a küldemény utánvételi árának megfizetését biztosítani tudják. Az át nem vett, emiatt visszaérkező csomagok szállítási és visszaszállítás díját Szolgáltató a Vásárlóra terheli. Az ilyen csomag újraküldése kizárólag a rendelés teljes ellenértékének előre történő kiegyenlítése után történik meg.

8. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1. Szolgáltató a beérkező megrendeléseket Vásárló felé elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól egyedi megállapodásban eltérhetnek a felek.

8.2. Szolgáltató a hozzá érkező írásos megkeresésekre 48 órán belül válaszol. A megrendeléseket, amennyiben a megrendelt termék raktáron van, 72 órán belül teljesíti. Egyéb esetben a megrendelés leadásakor jelzi a várható szállítási határidőt.

8.3. Ha Szolgáltató a teljesítési kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett teljes összeget harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

9. Elállás joga

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, a Szolgáltatónak küldött írásos értesítést követően visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszaküldéssel kapcsolatos költségek a Vásárlót terhelik. A visszaküldött termék állapotát Szolgáltató megvizsgálja és ha sértetlennek találja, a termék vételárát a visszavételt követő 14 napon belül teljes mértékben visszatéríti Vásárlónak. A felhasználás, vagy a visszaszállítás során megsérült terméket, vagy a Vásárló részéről szerelésen átesett, beépítésre került alkatrészt (pl. csatlakozókat, huzalokat) Szolgáltató nem köteles visszavenni, annak árát nem köteles visszatéríteni. Szolgáltató nem köteles visszavenni olyan nem előre gyártott terméket, amely kifejezetten a fogyasztó egyedi kérésére, az ő által szabott igények alapján került előállításra.

10. Garancia, jótállás

10.1. Szolgáltató a webshopban kínált saját gyártású termékeire a termék átadásának napjától számított 12 hónap garanciát vállal, mely a jótállási időn belül a termék gyártási hibájából eredő meghibásodások díjmentes javítására, vagy cseréje terjed ki. Vásárlót a jótállás joga nem illeti meg, ha a hiba a termékben annak átadását követően keletkezett. A megvásárolt termék meghibásodása esetén Vásárlónak fel kell vennie a kapcsolatot Szolgáltatóval annak közzétett elérhetőségei (email, telefon) egyikén. A bejelentésre válaszul Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót a szükséges javítás, vagy csere lebonyolításának módjáról. Lásd még: 151/2003. kormányrendelet és a PTK jótállásra, termékszavatosságra vonatkozó szabályai.

11. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Vásárló esetleges vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, ennek sikertelensége esetén vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezik. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A webshop működésével, a megrendelés, szállítás folyamatával kapcsolatosan felmerülő további kérdések megválaszolására Szolgáltató elérhetőségein áll rendelkezésre.

Pap László e.v.

Papp László e.v.

Nyilvántartási szám: 59313225

Adószám: 90162387-1-41

AVX logo 150

Facebook logo 150

Feliratkozás hírlevélre